Journal archive for Google Scholar Robot!

Sarem Journal of Medical research

مجله تحقيقات پزشكي صارمVolume 6, Number 3 (2021-10)


Vertical transmission of Covid-19 disease through amniotic fluid of mother-to infant: A cross-sectional study
انتقال عمودی بیماری کووید-19 از طریق مایع آمنیوتیک از مادر به نوزاد: یک مطالعه ی مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The case report of cornual ectopic pregnancy following adhesion and endometrioma cyst
گزارش موردی حاملگی خارج رحمی کورنوال به دنبال چسبندگی و کیست آندومتریوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of complement system function and C3 and C4 levels in patients with recurrent spontaneous abortion
بررسی عملکرد سیستم کمپلمان و میزان C3 و C4 در بیماران سقط مکرر خودبخودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of emotion-oriented couple therapy on marital intimacy and conflicts between couples
بررسی تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی و تعارضات زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testicular ischemia due to hernia pressure with initial diagnosis of testicular torsion
ایسکمی بیضه در اثر فشار هرنی با تشخیص اولیه تورشن بیضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurrence of Meckel's diverticulum following abdominal pain and intestinal anastomosis: a case report
عود دیورتیکول مکل متعاقب درد شکم و آناستوموز روده: معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Report of Array-CGH Utility in prenatal and postnatal diagnosis and abortion products referred to a Diagnostic Laboratory in Tehran
ارزیابی و گزارش کاربردArray-CGH در تشخیص پیش از تولد و پس از زایمان و محصولات سقط مراجعه کننده به یک آزمایشگاه تشخیصی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2021-7)


Congenital Anomalies in Newborns: Review Article
ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان: مقاله ی مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of a Novel Homozygous Mutation in POMT1 Gene by Whole Exome Sequencing on a Fetus Ending in Abortion Therapy: A Case Report
شناسایی جهش هموزیگوت جدید در ژن POMT1 با استفاده از روش توالی یابی اگزوم روی نمونه ی DNA جنین مختوم به سقط درمانی: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Postpartum Yoga on Perceived Social Support of Nulliparous Women
تاثیر یوگای پس از زایمان بر حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of Mutation type and Accurate Sizing of FMR1 CGG Repeats in Four Iranian Patients with Primary Ovarian Insufficiency (POI) and Idiopathic Infertility
گزارش نوع موتاسیون و اندازه گیری دقیق تکرارهای CGG ژن FMR1 در چهار بیمار ایرانی با نارسایی زودرس تخمدان (POI) و ناباروری ناشناخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy and COVID-19 – With a Guideline
بارداری و COVID-19 - با ارایه گایدلاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Chromosomal Abnormalities in Patients with Consanguineous Marriages Referred to Sarem Women’s Hospital, Tehran, Iran
شیوع ناهنجاری‌های کروموزومی در بیماران با ازدواجهای خویشاوندی ارجاع شده به بیمارستان زنان و زایمان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of climate as a risk factor for cardiovascular disease
نقش آب و هوا به عنوان ریسک فاکتور بیماری‌های قلبی - عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pseudo-protection phenomenon using non-effective personal protective equipment
پدیده شبه حفاظتی با استفاده از وسایل حفاظت فردی غیر موثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2021-3)


fferentiation of Mouse Induced Pluripotent Stem Cells (miPSCs) Into Male Germ Cells (mGCs) By Retinoic Acid and Testosterone
تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان القایی موش (miPSCs) به سمت سلول‌های زایای نر (mGCs) توسط رتینوئیک اسید و تستوسترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Value of Chest CT Scan As A Prognostic Tool in Patients With COVID-19
ارزش تشخیصی سی‌تی اسکن قفسه سینه به عنوان یک ابزار پیش آگهی در بیماران مبتلا به کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of lorazepam drug in uterus and sex hormones of adult female Balb/C mice
نقش داروی لورازپام بر رحم و هورمونهای جنسی موشهای ماده ی بالغ نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sperm Epigenome Characteristics Related to Folic Acid: A Randomized Controlled Trial
ویژگی‌های اپی‌ژنوم اسپرم مربوط به اسید فولیک: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a new method for long-term storage of sperm without the need for freezing
معرفی روشی نوین برای نگهداری طولانی مدت اسپرم ها بدون نیاز به انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Patient with Partial Duplication of Long Arm of Chromosome 5; dup (5) (q22q31.1): A Case Report and Literature Review
گزارش یک بیمار دارای دوپلیکاسیون جزیی بر روی بازوی بلند کروموزوم‌ شماره 5، dup(5)(q22q31.1): گزارش مورد و بررسی مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing The Role of Rotational Thromboelastometry (ROTEM) in Postpartum Hemorrhage Management, Accounting the Importance of Time and Target
بررسی کاربرد ترومبوالاستومتری در بهبود سرعت و دقت مدیریت خونریزی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fresh Versus Frozen Embryo Transfer Among Women Undergoing Assisted Reproductive Technology: A Retrospective Cohort Study
انتقال جنین تازه در مقابل جنین منجمد در زنان تحت فناوری‌های کمک باروری: یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2020-7)


The Safety and Complications of “Z-entry” Technique of Trocar Insertion in Laparoscopic Gynecological Surgery
ایمنی و عوارض ورود تروکار به داخل شکم به روش Z در جراحی لاپاراسکوپی ژنیکولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Relationship Between Dimensions of Organizational Structure and Safety and Health Situation in Stone Industries
بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation and Different Aspects of Preimplantation Genetic Screening (PGS): A Narrative Review
روند اجرا و جنبه‌های مختلف غربالگری ژنتیکی قبل از لانه گزینی: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Allium Cepa Seed Extracts on the Histopathological Changes of Ventral Prostatic Lobe in Diabetic Rats
تاثیر عصاره دانه پیاز بر تغییرات هیستوپاتولوژی لوب شکمی پروستات در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Serum Level of Vitamin D3 and Its Correlation with Serum Calcium Level in Patients Referred to Sarem Hospital in Tehrantal in Tehran
وضعیت سطح سرمی ویتامین D3 و همبستگی آن با سطح سرمی کلسیم در مراجعین به بیمارستان صارم تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome referred to Sarem Hospital in 2020-2021
شیوع مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی صارم در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

De novo Reciprocal Translocation t (2;10) (q33; q11.2) With Fetal Hydrothorax: A Case Report
همراهی هیدروتوراکس جنینی با ترانسلوکاسیون t (2;10) (q33; q11.2) دی‌نوو: مطالعه گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Covid-19 disease on reproductive and fertility of female
تاثیر بیماری کووید-19 بر سیستم تولیدمثلی و باروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2020-5)


A Case Report of Cardio-Respiratory Arrest Suspected of Amniotic Fluid Embolism (Anaphylactoid Syndrome of Pregnancy)
گزارش یک مورد ایست قلبی-تنفسی مشکوک به آمبولی مایع آمنیوتیک (سندرم آنافیلاکتوئید بارداری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of ectopic pregnancy prevalence and its causes from 2006 to 2018 in Sarem hospital
بررسی شیوع حاملگی خارج رحمی و علل آن از سال 1385 لغایت 1397 در بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of alcoholic extract of Allium cepa seeds on the histopathological changes of epididymis in streptozotocine-induced diabetic rats
اثر حفاظتی عصاره الکلی دانه پیاز بر روی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت اپیدیدیم موش نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of prevalence of symptoms, clinical and paraclinical finding in ultrasound and fertility outcomes in patients with PCO
بررسی میزان شیوع علایم و یافته‌های‌بالینی و پاراکلینیکی بیماران دارای نمای PCO در سونوگرافی و پیامدهای باروری آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General health in infertile women with polycystic ovary syndrome under infertility treatment referred to Sarem hospital
سلامت عمومی در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تحت درمان ناباروری مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non Invasive Prenatal Testing, Turning Point in Detection of Down and Other Frequent Trisomies
تست غیر تهاجمی قبل از تولد (NIPT)، نقطه عطف در تشخیص سندرم داون و تریزومی‌های شایع دیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High uterine artery pressure: a case report
بالا بودن فشار شریان رحمی: به صورت گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a period of combined exercise training on gestational weight gain in overweight pregnant women
تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی ترکیبی در بارداری بر وزن گیری مادران باردار دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2020-6)


Co-occurrence of Left Ovarian Torsion and Right Fallopian Tube Ectopic Pregnancy in One Patient: A Case Report
وجود همزمان تورشن تخمدان چپ و حاملگی خارج رحمی لوله راست در یک بیمار: معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the mannitol and albumin in management of the severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), a randomized clinical trial, with cost-effectiveness analysis
مقایسه مانیتول و آلبومین در مدیریت نوع شدید سندرم بیش تحریکی تخمدان، یک کارآزمایی بالینی تصادفی و تحلیل هزینه-اثربخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous appearance of Dermoid cyst and Endometrioma in one ovary
وجود همزمان کیست درموئید و اندومتریوما در یک تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of clomiphene citrate therapy on fertility success rate in infertile patients with ovulatory factors in Sarem hospital 1394-1396
بررسی اثر میزان موفقیت کلومیفن در باروری خانم‌های نابارور با فاکتور تخمدانی در بیمارستان صارم از 1394 تا پایان 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of functional electrical stimulation - biofeedback with sexual cognitive-behavioral therapy in the treatment of grade 3 and 4 Lamont vaginismus and pregnancy rate of treated individuals.
اثربخشی تحریک الکتریکی عملکردی-بیوفیدبک همراه با درمان شناختی-رفتاری جنسی در درمان واژینیسموس درجه 3 و4 بر اساس مقیاس لامونت و موفقیت در بارداری افراد درمان شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of COVID-19 disease on sperm parameters and male fertility
اثر بیماری کووید-19 بر پارامترهای مربوط به اسپرم و باروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of the first stage of home quarantine for one week during the Covid 19 pandemic in Tehran province, Iran
ارزیابی اثرات مرحله اول قرنطینه خانگی به مدت یک هفته طی پاندمی کووید 19 در استان تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2020-6)


A rare case of duodenal atresia with severe gastric bleeding, treated by vagotomy
یک مورد نادر آترزی دئودنوم همراه با خونریزی شدید معده، درمان شده با واگوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of differences in post-cesarean section infection following a three-dose prophylactic antibiotic regimen and no prescription of antibiotics, a randomized clinical trial
مقایسه تفاوت در عفونت پس از جراحی سزارین، بدنبال استفاده از رژیم پیشگیرانه سه دوز آنتی‌بیوتیک در مقابل عدم تجویز آنتی‌بیوتیک، یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Lorazepam on Ovary and Ovulation of Balb/C adult Female Mouse
اثر لورازپام بر روی تخمدان و تخمک گذاری موش های ماده بالغ نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of biofeedback and neuromuscular stimulation on increasing the endometrial thickness of patients with thin endometrial thickness during frozen embryo transfer
اثربخشی بیوفیدبک و تحریک نوروماسکولار بر افزایش ضخامت آندومتر بیماران با ضخامت آندومتر نازک هنگام انتقال جنین منجمد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of retinoic acid and estrogen on mouse induced pluripotent stem cells differentiation into female germ cells
بررسی اثر رتینوئیک اسید و استروژن بر تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی موش به سمت سلول های زایای ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of zinc oxide nanoparticles on sperm parameters after freezing
اثر محافظتی نانو ذره اکسید روی بر پارامترهای اسپرمی پس از انجماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of molecular genetic techniques in COVID-19 diagnosis
نقش تکنیکهای ژنتیک مولکولی در تشخیص COVID-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2020-2)


Comparison of the effectiveness of radical surgery with combination therapy (Sarem's Women Hospital protocol) in the management of severe endometriosis, a randomized controlled trial
مقایسه اثر بخشی جراحی رادیکال با روش درمان ترکیبی (پروتکل بیمارستان صارم) در مدیریت اندومتریوز شدید، یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Cancer, Genetic Factors and Methods of Diagnosis
سرطان سینه، عوامل ژنتیکی موثر و روش‌های تشخیص آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Case of Aarskog-Scott Syndrome
معرفی یک مورد سندروم Aarskog-Scott
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetic Investigation of Patients with Infertility, Recurrent Abortions, and Unsuccessful Assisted Reproductive Technologies (ARTs) Referred to Sarem Women's Hospital in Tehran Between 2006 and 2017
بررسی سیتوژنتیکی بیماران همراه با ناباروری، سقط مکرر و شکست در روشهای کمک باروری ارجاع شده به بیمارستان زنان و زایمان صارم در تهران بین سال های 1385 تا 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of oral Tadalafil and neuromuscular biofeedback of the pelvic floor muscles along with oral Tadalafil in the treatment of erectile dysfunction in men
مقایسه اثربخشی تادالافیل خوراکی و بیوفیدبک نوروماسکولار عضلات کف لگن همراه با تادالافیل خوراکی در درمان اختلال نعوظ مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The predictive role of history of specific phobia disorder and vaginismus in married women
نقش پیشگویی کننده سابقه ابتلا به فوبیا خاص با واژینیسموس در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a case of fetal growth disorder with vasa previa
معرفی یک مورد اختلال رشد جنین به همراه وازوپرویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2019-12)


Introducing the "Sarem Special Suture" Technique in Cases of Cesarean Section with Severe and Uncontrolled Placental Previa Bleeding
معرفی تکنیک "بخیه ویژه صارم" در موارد سزارین با جفت سر راهی دارای خونریزی شدید و غیرقابل کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of Severe Endometriosis in a Patient with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome
گزارش آندومتریوز شدید در بیمار مبتلا به راکی‌تانسکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Septic Abortion Associated with Salmonella enterica Serotype Typhi in a Patient with Negative Widal Test
سقط عفونی مرتبط با سالمونلا انتریکا سروتیپ تایفی در یک بیمار با آزمایش ویدال منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Estradiol Levels and Insulin Resistance in Patients with Polycystic Ovary Syndrome
همبستگی میزان استرادیول و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success Rate of Sarem Protocol for Assisted Reproductive Techniques in Patients with Poor Ovarian Response
میزان موفقیت پروتکل درمانی تکنیک‌های کمک‌باروری صارم در بیماران با پاسخ ضعیف تخمدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sensitivity and Specificity of Indirect Immunofluorescence Method with Culture and Real-Time PCR for Diagnosis of Mycoplasma hominis Infection in Genitalia of Women
مقایسه حساسیت و ویژگی روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم با کشت و واکنش زنجیره‌ای پلیمرازی ریل‌تایم برای تشخیص عفونت مایکوپلاسما هومینیس در مجاری تناسلی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Prenatal Diagnosis of Chromosomal Abnormalities in Amniotic Fluid of Pregnant Women
فراوانی تشخیص قبل از تولد ناهنجاری‌های کروموزومی در مایع آمنیوتیک زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2019-7)


Book Title: "High-Risk Pregnancy"
عنوان کتاب: "حاملگی پرخطر"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rare Cytogenetic Findings of Two Iranian Female Patients with Premature Ovarian Failure
یافته‌های سیتوژنتیک نادر در دو زن بیمار ایرانی با نارسایی زودرس تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Exercise on the Cognitive Abilities of Alzheimer Patients
تاثیر تمرینات ورزشی بر توانایی‌های شناختی بیماران آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Marital Commitment and Relationship Quality between Fertile- and Infertile Couples
تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط زوج‌های بارور در مقایسه با زوج‌های نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Eight Weeks of Aqua Gymnastics, Kegel, and Combined Exercises on Low Back Pain in Primiparous Pregnant Women
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات آکواژیمناستیک، کگل و ترکیبی بر کمردرد در زنان باردار نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Reality Therapy Instruction on Social Adjustment and Rumination in Infertile Women
تاثیر آموزش واقعیت‌درمانی گروهی بر میزان سازگاری اجتماعی و نشخوار فکری زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 14 Weeks Yoga Training on Labor Pain and Pregnancy Outcomes in Primiparous Women
تاثیر 14 هفته تمرینات یوگا بر شدت درد زایمان و پیامدهای بارداری در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Stem Cells in the Future of Asherman Syndrome Treatment
نقش سلول‌های بنیادی در آینده درمان سندروم آشرمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2019-3)


New Method of Coronoplasty Surgery in Unicornuate Uterus with Rudimentary Horn; Case Report of Sarem Women’s Hospital
روش جدید جراحی کورنوپلاستی در رحم تک‌شاخ همراه با شاخ فرعی؛ گزارش موردی بیمارستان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Pedunculated Submocusal Myoma with Preservation of Hymen; Case Report of Sarem Women’s Hospital
درمان یک میوم زیرمخاطی پایه‌دار با حفظ پرده بکارت؛ گزارش موردی بیمارستان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Properties and Maternal and Fetal Complications in Pre-eclampsia Patients, Case Study of Sarem Women’s Hospital
ویژگی‌ها و عوارض مادری و جنینی بیماران پره‌اکلامپسی، مطالعه موردی بیمارستان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological Study of Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus and Varicella zoster in Women; Case Study of Sarem Women’s Hospital
مطالعه سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما، روبلا، سیتومگالوویروس و واریسلا زوستر در زنان؛ مطالعه موردی بیمارستان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lymphocyte Immunotherapy on Pro-Inflammatory Th17 Related Cytokine Levels in Women with Recurrent Spontaneous Abortion
اثر درمان لنفوسیتی بر سطح سایتوکاین‌های پیش‌التهابی سلول‌های Th17 در زنان مبتلا به سقط مکرر خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Group B Streptococci and-Clindamycin Induced Phenotypic Resistance Pattern in Pregnant Women, Case Study of Sarem Women’s Hospital
استرپتوکوک‌های گروه B و الگوی مقاومت فنوتیپی القاشده به کلیندامایسین در زنان باردار، مطالعه موردی بیمارستان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality and Morbidity of Neonates Weighing less than 1500 Grams, Case Study of Sarem Women’s Hospital
میزان مرگ‌و‌میر نوزادان با وزن کمتر از 1500گرم، مطالعه موردی بیمارستان صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial: Data mining as a valuable Step in the applied science production
سخن نخست: داده کاوی گامی ارزنده در جهت تولید علم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2019-1)


Laparoscopic Surgery of a Giant Spleen Cyst; a Case Report
درمان کیست حجیم طحال به روش لاپاراسکوپی؛ گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tutia Medical Center: An Iranian Historical Hospital
تاریخچه مریضخانه توتیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunology of Endometriosis; a Systematic Review
ایمونولوژی آندومتریوز؛ مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Factors of Preterm Labor in Sarem Women’s Hospital
عوامل موثر مادری در زایمان زودرس در بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical Outcomes of the Treatment Cerclage between the Classical McDonald and the Sarem Modified McDonald Techniques
مقایسه پیامدهای بالینی سرکلاژ درمانی به دو روش "مک‌دونالد کلاسیک" و "مک‌دونالد اصلاح‌شده بیمارستان فوق تخصصی صارم"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the success rate of treatment failure in patients with unexplained repeated IVF treatments immunization with lymphocytes (LIT) methods
میزان موفقیت درمان در بیماران دچار شکست مکرر در IVF با علت ناشناخته با روش درمانی ایمن سازی لنفوسیتی (LIT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Fertility Rates of Intra-Cytoplasmic Sperm Injections between Treated Endometriosis and Healthy Women
مقایسه میزان‌های باروری روش تزریق درون‌سیتوپلاسمی اسپرم بین زنان مبتلا به اندومتریوزیس درمان‌شده و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Group B Streptococcus in the Vagina of 35-37-Week Pregnant Women
شیوع استرپتوکوک گروه B در واژن زنان باردار 37-35 هفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2018-10)


Treatment of primary hydrothorax in a fetus, with intrauterine thoracentesis
درمان هیدروتوراکس اولیه در جنین با کمک توراکوسنتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Epigenetics in Male Infertility
نقش اپی‌ژنتیک در ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Entrance of Formal Midwifery Training under Supervision of Educational Minster; at the Development Process of Midwifery during 1928 to 1936
ورود آموزش قابلگی (مامایی) به آموز شهای تحت نظارت وزارت معارف؛ در تداوم تکوین مدرسه قابلگی طی سا لهای 1307 تا 1315 ه.ش.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presence of Group B Streptococcus in the Placenta of Infected Pregnant Women
حضور استرپتوکوک گروه B در جفت زنان آلوده به این باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum Peroxiredoxin3 and Peroxiredoxin4 auto antibodies in recurrent spontaneous abortion patients
میزان اتوآنتی‌بادی‌های ضدپروتئین‌های جفتی Proxiredoxin 3 و Proxiredoxin 4 در سرم بیماران سقط مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive Outcomes of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) in PCO Compare to non-PCO Patients
بررسی پیامدهای باروری در بیماران OHSS شده خفیف و متوسط در زمینه PCO در مقایسه با غیرPCO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endometriosis management; A survey on medical & laparoscopic treatment
اثر برنامه نوین درمانی آندومتریوز در قالب شیوه ترکیبی دارویی-جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Age and Stress Due to Physical Activity on Blood Cell Count and Red Blood Cell Indices
تاثیر سن و استرس ناشی از فعالیت ورزشی بر شمارش سلول‌های خونی و شاخص‌های گلبول‌های قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial; Importance of hospitals accreditation System and its executive standards
سخن نخست: اهمیت اعتبار بخشی بیمارستانی و استانداردهای اجرایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2018-7)


Book presentation
معرفی کتاب: بنیان IVF در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farber Disease or Lipogranulomatosis; 4 Case Reports of New Mutations in the Ceramidase Gene
بیماری فاربر یا لیپوگرانولوماتوزیس؛ گزارش 4 موتاسیون جدید در ژن اسید سرامیداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pelvic Splenosis Mimicking Endometriosis; Dysmenorrhea an Endometrioma-like Mass in Sonography
اسپلنوزیس لگنی تقلیدکننده اندومتریوز؛ دیسمنوره و توده شبیه اندومتریوما در سونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunology of Recurrent Spontaneous Abortion
ایمونولوژی سقط مکرر خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foundation of Midwifery Schools as the First Step in the Midwifery Education in Iran (1916-1928)
تشکیل مدرسه قابلگی، اولین گام آموزش مامایی در ایران (1307-1295شمسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Socio-Cultural Status, Demographics, Economic Status and Quality of Life Level on Job Satisfaction of the Staffs from Sarem Women’s Hospital, Tehran, Iran
تاثیر وضعیت اجتماعی-فرهنگی، فردی،‌ اقتصادی-معیشتی و سطح کیفیت زندگی پرسنل بیمارستان فوق تخصصی صارم بر میزان رضایت شغلی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

+14bp/-14bp Polymorphism of HLA-G Gene in Iranian Women with Recurrent Spontaneous Abortions
پلی‌مورفیسم +14bp/-14bp ژن HLA-G در میان زنان ایرانی با سابقه سقط مکرر خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cytokines Levels Released from Th17 and Regulatory T Cells in Patients with Recurrent Spontaneous Abortions and Healthy Women
بررسی سطح سایتوکاین‌های مترشحه از سلول‌های Th17 و T تنظیمی در بیماران سقط مکرر خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial: Fetal screening; opportunities and challenges
سخن نخست: غربالگری جنینی- فرصت ها و چالش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2018-3)


Cushing’s Syndrome in a Pregnant Woman
ابتلا به سندروم کوشینگ در یک خانم باردار؛ گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A report of laparoscopic vaginoplasty surgery using Modified Vecchietti Method in vaginal agenesis
ارایه و تشریح شیوه نوین جراحی واژینوپلاستی لاپاراسکوپیک به روش Modified Vecchietti در 9 بیمار مبتلا به آژنزی واژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alkaloids Belong to β-Carbolines Family in Peganum Harmala on Cancer Cells
اثر آلکالوئیدهای متعلق به خانواده بتاکاربولین‌ها در گیاه اسپند روی سلول‌های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Status of Women and Children During the 1310-1312 AH. Based on Dr.Klounieh’s Studies and Reports
وضعیت سلامت بانوان و اطفال براساس مطالعات دکتر کلونیه طی سال‌های 1310 تا 1312 شمسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Placental Pathologies in the Preterm Labors
بررسی پاتولوژی جفت در زایمان‌های پره‌ترم (Preterm) در بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Laparoscopic Ovarian Electrocautery on Infertile Patients with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) and Resistance to Ovulation Induction Treatment
اثربخشی الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان روی بیماران نازای مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Productivity of Researchers in Sarem Women’s Hospital, Tehran, Iran (1987-2013)
بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران بیمارستان صارم بین سال‌های 2013-1987 میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Chromosome Inversions (Pericentric and Paracentric) in Patients with Recurrent Abortions
شیوع واژگونی کروموزومی پری‌سنتریک و پاراسنتریک در بیماران دارای سابقه سقط ارجاع‌شده به آزمایشگاه سیتوژنیک بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial: The third line of health care services
سخن نخست: خط سوم درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-12)


Case Report of Prenatal Diagnosis of Klinefelter Syndrome Based on Ultrasound Screening
تشخیص پیش از تولد سندروم کلاین‌فلتر بر مبنای سونوگرافی غربالگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tay-Sachs Disease; Report of 6 Iranian Patients and Review of Literature
معرفی 6 بیمار مبتلا به بیماری تی‌ساکس و مرور منابع پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fetal Echocardiography; Introduction and Approaches
اکوکاردیوگرافی جنینی؛ معرفی و خط مشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

History of Vaziri Hospital; a Historical Research
تاریخچه بیمارستان وزیری؛ یک مطالعه تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluations of WBC Cross-match Results after Lymphocyte Immunization in Women with Recurrent Spontaneous Abortion in Sarem Women’s Hospital
بررسی و تحلیل نتایج کراس- مچ لکوسیتی حاصل از لنفوسیت تراپی زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی جنین در بیمارستان صارم در بین سال های 1387 تا1391.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new mutation of FRMD7gene in X-linked congenital nystagmus in an Iranian family
گزارش یک جهش جدید در ژن FRMD7 در نیستاگموس مادرزادی وابسته به کروموزوم X در جمعیت یک خانواده ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Risk Factors of Premature Rupture of Membrane (PROM) after 37 Weeks of Pregnancy
عوامل مادری موثر بر پارگی زودهنگام کیسه آب (PROM) پس از هفته 37 بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Infertility Effective Factors and Failure Type Determination in Iranian Infertile Men
بررسی عوامل محیطی ناباروری با عامل مردانه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نازایی بیمارستان صارم طی یک دوره ۵ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial: Aqua-gymnastic Unit of Sarem hospital
سخن نخست: بخش آکواژیمناستیک بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2017-10)


Book presentation: Metabolic Disorders; Clinical & Molecular Approach to Metabolic Screening
معرفی کتاب: بیماری‌های متابولیک: رویکرد بالینی و مولکولی بر غربالگری متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Report of a Pelvic Mass; Bladder Diverticulum
گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی دیورتیکول مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HELLP Syndrome, Acute Fatty Liver of Pregnancy, and Fatty Acids Oxidation Defects
سندروم HELP، کبد چرب حاد حاملگی AFLP و نقایص اکسیداسیون اسیدهای چرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Newborn Metabolic Screening: Reference Diagnostic Method Evaluation
غربالگری بیماری‌های متابولیکی نوزادی؛ معرفی، اهمیت و روش‌های بررسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s Health Education; Formal Training system of women in Iran before Mashrootiat Revolution till 1298 A.H. that the First School of Midwifery was Founded
تعلیم حفظ‌الصحه نسوان (آموزش‌های رسمی بهداشت و سلامت زنان و دختران) قبل از انقلاب مشروطه تا تاسیس اولین مدرسه قابلگی در سال 1298 هجری شمسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Human Papillomavirus in Cervical Liquid-Based Cytology Specimens
تعیین ژنوتیپ‌های ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در نمونه‌های سیتولوژی مایع دهانه رحم- سال 1392 بیمارستان فوق تخصصی صارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum zinc levels in women with recurrent spontaneous abortion
بررسی میزان روی (Zinc) موجود در سرم زنان دارای سابقه سقط مکرر خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Prenatal Depression with Social Support and Marital Satisfaction
رابطه افسردگی دوران بارداری با حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Mannitol Therapy in the Management of Moderate and Severe Forms of Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A New Application
بررسی اثربخشی مانیتول در مدیریت نوع متوسط و شدید سندروم بیش‌تحریکی تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
سخن نخست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2017-7)


Book presentation: In Vitro Fertilization
معرفی کتاب: جنین آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method in Uterine Cervical Fibroma: Case Report
ارایه روش جدید در عمل جراحی فیبروم سرویکال رحم: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetic Analysis of 13 Iranian Women with Premature Ovarian Failure
آنالیز سیتوژنتیک در 13 زن بیمار ایرانی با نارسایی زودرس تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxoplasmosis Infection in Pregnant Women
عفونت توکسوپلاسمایی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on History the First Women’s Hospital in Iran
مروری بر تاریخچه مریض‌خانه نسوان (بیمارستان زنان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Papiloma Virus Detection in Various Cervical Lesions by Molecular Methods
بررسی حضور پاپیلوما ویروس انسانی در انواع ضایعات دهانه رحم با کمک روش‌های مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Factors on Intrauterine Insemination (IUI) Results by Clustering
تحلیل عوامل موثر بر نتایج روش انتقال داخل‌رحمی اسپرم با استفاده از خوشه‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MCV Measurement of Abnormal Red Blood Cells Using Adaptive Neuro-Fuzzy System with Image Processing
اندازه‌گیری MCV (حجم متوسط گلبول‌های قرمز خون) غیرنرمال با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی به روش پردازش تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abberant Lymphocytes Rate after Gamma-Irradiationn as a Biomarker of Breast Cancer
میزان لنفوسیت‌های غیرطبیعی پس از پرتوتابی با اشعه گاما؛ به ‌عنوان بیومارکر سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
سخن نخست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2017-3)


Book presentation: Midwifery training in the Qajar era
معرفی کتاب: تعلیم القوابل (آموزش مامایی در دوره قاجاریه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetic Study in Patients with Ambiguous Genitalia
مطالعه سیتوژنتیک در چهار نوزاد ارجاع‌شده با ابهام جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Osteogenesis Imperfecta or Fanconi-Bickel Syndrome? (Report of a Very Rare Disease Due to New Mutation on GLUT2 Gene)
استئوژنز ایمپرفکتا یا سندروم فانکونی-بیکل؟ (گزارش یک بیماری بسیار نادر به‌دلیل جهش جدید در ژن GLUT2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy and Kidney transplantation
بارداری و پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women & Children's Hygiene in the Mirror of the First Women's Magazine
حفظ‌الصحه نسوان و اطفال در آیینه نخستین نشریه زنان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carnitine, Fructose and Zinc Levels in Seminal Plasma of Unexplained Asthenospermic Patients Compared with Normal Individualsal individuals
بررسی مقادیر کارنیتین، فروکتوز و روی در پلاسمای سمینال افراد مبتلا به آستنواسپرمیای بدون علت مشخص در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postmenopausal Hormone Therapy Effect on Atherogenic Factors and Chylomicrons Levels
نقش هورمون‌درمانی در میزان چربی‌های خون و تاثیر آن بر ریسک بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related Factors Associated with Exclusive Breastfeeding in Isfahan Province
بررسی عوامل مرتبط تغذیه انحصاری با شیر مادر در جامعه شهری و روستایی استان اصفهان بین سال‌های 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cytomegalovirus (CMV) in Abortion Compared with Embryos Vaginal Delivery by Using PCR
بررسی میزان فراوانی سیتو مگالو ویروس (CMV) در سقط جنین در مقایسه با زایمان طبیعی با استفاده از روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial
سخن نخست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2017-1)


Book presentation: Textbook of Reproductive Medicine
معرفی کتاب: درسنامه طب تولید مثل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Book presentation: Obstetrics, Gynocology and Infertility Dictionary
معرفی کتاب: واژه نامه تخصصی زنان، زایمان و نازایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

27 Weeks Fetus with Cardiomegaly, Hydrocephaly and Pathological Diagnosis of Cytomegalovirus
گزارش جنین 27 هفته‌ای با کاردیومگالی و هیدروسفالی و بررسی آسیب‌شناسی ویروس سایتومگال (CMV)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lactation Suppression Treatments
درمان‌های سرکوب شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Darulshafa of Astan Quds Razavi: A Pioneer in Women Treatment
دارالشفای آستان قدس رضوی پیشگام در درمان زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rotating Withdrawal as an Effective Technique to Decrease Complications of IUD
تکنیک جدید برای کاهش بروز عوارض Rotating Withdrawal Technique :IUD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Osteoblastic Differentiation of Amniotic Pluripotent Stem Cell
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مایع آمنیوتیک به سلول‌های استئوبلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Structure Study of Bone Marrow Regarding Fractal ‎Model and Diffusion Limited Growth Phenomenon
بررسی ساختار فیزیکی مغز استخوان ‌برمبنای مدل ریاضی فراکتال‌ها و پدیده‌های ‌رشد محدود به انتشار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial; Editor-in-Chief Speech with Readers
سرمقاله؛ سخن سردبیر با مخاطبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles