دوره 8، شماره 2 - ( 1402 )                   دوره 8 شماره 2 صفحات 95-87 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Honarjoo F, Nasiri S, Roshan F. Assessment of Mental Workload of Nurses Using Optimized NASA-TLX Index Based on Fuzzy Approach. SJMR 2023; 8 (2) : 2
URL: http://saremjrm.com/article-1-295-fa.html
هنرجو فتانه، نصیری ساناز، روشن فاطمه. ارزیابی بار ذهنی کار پرستاران با استفاده از شاخص NASA-TLX بهینه شده مبتنی بر رویکرد فازی. مجله تحقيقات پزشكي صارم. 1402; 8 (2) :87-95

URL: http://saremjrm.com/article-1-295-fa.html


1- کارشناس ارشد مهندسی پزشکی،دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران
2- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
چکیده:   (679 مشاهده)
مقدمه: بار ذهنی کار تلاشی است که ذهن در حین انجام وظیفه انجام می دهد. پرستاری شغلی مخاطره آمیزی است که نیاز به تلاش ذهنی بالا دارد. مطالعات گذشته جهت ارزیابی بار ذهنی کار از شاخص ناسا و روش میانگین استفاده کردند. هدف از انجام این مطالعه بهینه سازی شاخص بار ذهنی کار ناسا با استفاده از رویکرد فازی و ارزیابی آن در پرستاران بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1402 در بین 115 نفر از پرستاران یک بیمارستان دولتی در شهرستان اصفهان انجام شد. در این مطالعه ابتدا شاخص ارزیابی بار ذهنی کار ناسابا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهینه و سپس با استفاده از پرسشنامه دو بخشی بار ذهنی پرستاران ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS v 22 استفاده شد.
نتایج: تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که نیاز ذهنی (با وزن نسبی 185/0) مهمترین و ناامیدی (با وزن نسبی 144/0) کم اهمیت ترین خرده مقیاس بار کاری برای شغل پرستاری است. شاخص بار ذهنی کار در پرستاران 26/10 ± 57/76 براورد شد که نشان می¬دهد بار ذهنی کار این گروه بالاست. ارتباط معنی داری بین سن، سابقه و ساعت کاری بار ذهنی کار پرستاران وجود دارشت (05/0>p).
نتیجه گیری: نیاز ذهنی مهم ترین و ناامیدی کم اهمیت ترین خرده مقیاس بار ذهنی کار در پرستاران است. با توجه به نتایج بار ذهنی کار در پرستاران بالاست. شاخص بار ذهنی کار اصلاح شده به نحو مناسبی توانایی ارزیابی بار ذهنی کار پرستاران را دارد.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: بار ذهنی کار، NASA-TLX، AHP فازی، پرستاران
متن کامل [PDF 1797 kb]   (148 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: بهداشت و ايمني
دریافت: 1402/4/21 | پذیرش: 1402/5/15 | انتشار: 1402/9/28

فهرست منابع
1. 1. Samaei SE, Vosoughi S, Taban E, Bagheri Hossein Abadi M, Zia G, Beheshti MH. The effect of mental workload on occupational accidents among nurses in hospitals of Kerman, Iran. International Journal of Hospital Research. 2017;6(4):63-75.
2. Sarsangi V, Salehiniya H, Hannani M, Marzaleh MA, Abadi YS, Honarjoo F, et al. Assessment of workload effect on nursing occupational accidents in hospitals of Kashan, Iran. Biomedical Research and Therapy. 2017;4(08):1527-40. [DOI:10.15419/bmrat.v4i08.226]
3. Chenarboo FJ, Hekmatshoar R, Fallahi M. The influence of physical and mental workload on the safe behavior of employees in the automobile industry. Heliyon. 2022;8(10). [DOI:10.1016/j.heliyon.2022.e11034]
4. Bagheri Hosseinabadi M, Khanjani N, Etemadinezhad S, Samaei SE, Raadabadi M, Mostafaee M. The associations of workload, individual and organisational factors on nurses' occupational injuries. Journal of clinical nursing. 2019;28(5-6):902-11. [DOI:10.1111/jocn.14699]
5. Neill D. Nursing workload and the changing health care environment: a review of the literature. EDITORIAL BOARD. 2011:132. [DOI:10.5929/2011.1.2.11]
6. Rostami F, Babaei-Pouya A, Teimori-Boghsani G, Jahangirimehr A, Mehri Z, Feiz-Arefi M. Mental workload and job satisfaction in healthcare workers: the moderating role of job control. Frontiers in public health. 2021;9:683388. [DOI:10.3389/fpubh.2021.683388]
7. Esfandiari G. Stress Factors and their Relation with General Health in Students of Kurdistan University of Medical Sciences in Year 1999. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2001;5(2):17-21.
8. Weigl M, Müller A, Holland S, Wedel S, Woloshynowych M. Work conditions, mental workload and patient care quality: a multisource study in the emergency department. BMJ quality & safety. 2016;25(7):499-508. [DOI:10.1136/bmjqs-2014-003744]
9. Agaei F, Mohamadi H, Mohamadi A. Investigating the Relationship between Mental Workload and Job Burnout of Health Care Workers in Health Centers and Collective Corona Vaccination Centers. Journal of Health. 2023;13(4):560-72. [DOI:10.52547/j.health.13.4.560]
10. Pourtalemi T, Sigaroudi AE, Laleh NM. Mental Workload and Cognitive Failures Assessment of Nurses During the Period of the Covid-19 outbreak and Its Relationship with the Occurrence of Unsafe Behaviors in Public Hospitals of Guilan Province in 2019-2020. Journal of Health & Safety at Work. 2023;13(1).
11. Marano C, Murianni L, Sticchi L. To err is human. Building a safer health system. Italian Journal of Public Health. 2005;2(3-4). [DOI:10.2427/5972]
12. Rubio S, Díaz E, Martín J, Puente JM. Evaluation of Subjective Mental Workload: A Comparison of SWAT, NASA‐TLX, and Workload Profile Methods. Applied Psychology. 2004;53(1):61-86. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2004.00161.x]
13. Reid GB, Nygren TE. The subjective workload assessment technique: A scaling procedure for measuring mental workload. Advances in Psychology. 1988;52:185-218. [DOI:10.1016/S0166-4115(08)62387-0]
14. Sarsangi V, Khajevandi AA, Sarsangi F, Honarjoo F, Salim Abadi M, Abouee Mehrizi E. Assessing mental workload and factors that influence it among nursing staff in emergency departments. Journal of mazandaran university of medical sciences. 2015;25(126):153-6.
15. Hoonakker P, Carayon P, Gurses AP, Brown R, Khunlertkit A, McGuire K, et al. Measuring workload of ICU nurses with a questionnaire survey: the NASA task load index (TLX). IIE transactions on healthcare systems engineering. 2011;1(2):131-43. [DOI:10.1080/19488300.2011.609524]
16. Malekpour F, Mohammadian Y, Malekpour A, Mohammadpour Y, Sheikh Ahmadi A, Shakarami A. ASSESSMENT OF MENTAL WORKLOAD IN NURSING BY USING NASA- TLX. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2014;11(11):0-.
17. Malakoutikhah M, Kazemi R, Rabiei H, Alimohammadlou M, Zare A, Hassanipour S. Comparison of mental workload with N-Back test: A new design for NASA-task load index questionnaire. International Archives of Health Sciences. 2021;8(1):7-13. [DOI:10.4103/iahs.iahs_126_20]
18. á Saaty T. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting. Resource Allocation. 1980. [DOI:10.21236/ADA214804]
19. Chuang YC, Zhu Z, Jin Y, Chien CW, Tung TH. Using hybrid consistent fuzzy preference relations-importance‐performance analysis model to improve shared decision‐making quality based on orthopaedic nurses' perceptions. Journal of Clinical Nursing. 2023;32(13-14):3568-75. [DOI:10.1111/jocn.16427]
20. Mousavi SM, Yazdanirad S, Althubiti S, Majdabadi MA, Najarian F, Sepehr P. Determination and prioritization of factors affecting the occurrence of needle stick injuries among healthcare workers using techniques of Delphi and fuzzy analytical hierarchy process (FAHP). BMC Public Health. 2023;23(1):2009. [DOI:10.1186/s12889-023-16969-x]
21. Rajabi F, Jahangiri M, Molaeifar H, Honarbakhsh M, Farhadi P. Occupational stress among nurses and pre-hospital emergency staff: application of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) method. EXCLI journal. 2018;17:808.
22. Rajaei Z, Banihashemi SA, Khalilzadeh M. Identifying and Prioritizing Service Compensation Factors Influencing Nurses' Motivation: Application of Hybrid Fuzzy DEMATEL-BWM Method. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences. 2023;16(1):63-88. [DOI:10.1007/s40647-022-00362-w]
23. Senapati S, Panda RK. Enriching healthcare service quality by leveraging service experiences in Indian private hospitals: application of fuzzy-AHP approach. International Journal of Quality & Reliability Management. 2023. [DOI:10.1108/IJQRM-07-2022-0212]
24. Arpaci I, Ghazisaeedi M, Esmaeilzadeh F, Barzegari R, Barzegari S. Ranking the Critical Success Factors for Hospital Information Systems Using a Fuzzy Analytical Hierarchy Process. CIN: Computers, Informatics, Nursing. 2023:10.1097. [DOI:10.1097/CIN.0000000000001042]
25. Soltani A, Marandi EZ. Hospital site selection using two-stage fuzzy multi-criteria decision making process. Journal of Urban and environmental engineering. 2011;5(1):32-43. [DOI:10.4090/juee.2011.v5n1.032043]
26. Torretta V, Rada EC, Schiavon M, Viotti P. Decision support systems for assessing risks involved in transporting hazardous materials: A review. Safety science. 2017;92:1-9. [DOI:10.1016/j.ssci.2016.09.008]
27. Duleba S, Moslem S. Examining Pareto optimality in analytic hierarchy process on real Data: An application in public transport service development. Expert Systems with Applications. 2019;116:21-30. [DOI:10.1016/j.eswa.2018.08.049]
28. Aprilia TD, Somantri I, Mirwanti R. Nurses' Mental workload in critical care rooms and emergency department. Journal of Nursing Care. 2019;2(3). [DOI:10.24198/jnc.v2i3.20372]
29. Nasirizad Moghadam K, Chehrzad MM, Reza Masouleh S, Maleki M, Mardani A, Atharyan S, et al. Nursing physical workload and mental workload in intensive care units: Are they related? Nursing Open. 2021;8(4):1625-33. [DOI:10.1002/nop2.785]
30. Bakhshi E, Mazlomi A, Hoseini SM. Mental Workload and Its Determinants among Nurses in One Hospital in Kermanshah City, Iran. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2017;3(4):53-60. [DOI:10.21859/johe-03047]
31. Malekpour F, Mohammadian Y, Malekpour AR, Mohammadpour Y, Sheikh Ahmadi A, Shakarami A. ASSESSMENT OF MENTAL WORKLOAD IN NURSING BY USING NASA- TLX. Nursing and Midwifery Journal. 2014;11(11):0-.
32. Morris R, MacNeela P, Scott A, Treacy P, Hyde A. Reconsidering the conceptualization of nursing workload: literature review. Journal of advanced Nursing. 2007;57(5):463-71. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.04134.x]
33. Widodo RS, Suhat S, Hidayat CS, Mauliku NE. Relationship of Age, Duration of Work and Environmental Temperature With Worker Mental Workload. KnE Medicine. 2022:127-33--33.
34. López-Núñez MI, Rubio-Valdehita S, Diaz-Ramiro EM, Aparicio-García ME. Psychological capital, workload, and burnout: what's new? the impact of personal accomplishment to promote sustainable working conditions. Sustainability. 2020;12(19):8124. [DOI:10.3390/su12198124]
35. Irfan M. Measurement of Mental Workload and Fatigue of Production Operator. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology. 2022;1(3):11-3.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {مجله تحقيقات پزشكي صارم} می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | {Sarem Journal of Medicine Research}

Designed & Developed by : Yektaweb