راهنمای ارسال مقالات

 | تاریخ ارسال: 1394/8/10 | 
راهنمای نویسندگان مجله «دانشنامه صارم»، فصلنامهای علمی است که به انتشار مقالات پژوهشی (Original article) در قالب مطالعات کمی و یا کیفی، مقالات مروری (Review article)، مقالات پژوهش تاریخ و فلسفه پزشکی (Medical History & Philosophy Research Article) اخلاق پزشکی M(Medical Ethics) و گزارش موارد نادر (Case Report و یا Case Series) میپردازد. این مجله از چاپ مقالات ترجمه معذور است. برای ارسال مقالات لازم است موارد زیر رعایت گردد:
1. نویسنده مسئول (Corresponding author) ملزم به ارسال تقاضای چاپ مقاله (Covering Letter) با امضای تمامی نویسندگان به دفتر مجله میباشد. ذکر موارد ذیل در تقاضانامه مذکور الزامی است: قید صریح این مطلب که مقاله تا کنون در جای دیگری چاپ نشده و به مجله دیگری نیز ارسال نشده است. چنانچه مقاله قبلاً در کنفرانسهای علمی ارائه شده باشد و یا در صورت چاپ خلاصه مقاله در یک کتاب یا یک همایش یا سمینار، اعلام مراتب با ذکر عنوان و مشخصات کامل کنفرانس الزامی است. ذکر گردد که مقاله با رضایت و تائید تمامی نویسندگان ارسال می شود. صراحتا پذیرش مسئولیت صحت و اصالت مطالب مقاله ارائه شده، در تقاضا نامه باید صورت پذیرد.
2. صفحه اول مقاله باید شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، بالاترین درجه/مدرک علمی (PhD , MD , MSc , BSc) و رشته تحصیلی آنها، سمت و مرتبه علمی، محل خدمت (با ذکر کشور، شهر و سازمان)، آنها بعلاوه تاریخ و محل پژوهش، آدرس کامل پستی، شماره تلفن، دور نگار و پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله باشد. نویسنده مسئول مقاله با علامت * متمایز می گردد.
3. مقاله پس از دریافت و اعلام وصول، توسط سردبیر (یا هیات تحریریه) مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت تائید فرمت، موضوعیت و کلیات مقاله دریافت شده، جهت بررسی و ارزیابی برای داوران (حداقل 2 داور تخصصی) به انتخاب هیات تحریریه ارسال خواهد شد در مراحل بعد مقاله توسط نویسنده مسئول اصلاح و پس از تأیید نهایی توسط هیئت تحریریه ضمن اطلاع به نویسنده مسئول، به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ میشود. مقاله پس از صفحه آرایی و طی شدن مراحل آماده سازی در مرحله قبل از چاپ با در نظر گرفتن فرجه ای یک هفته ای، برای تائید نهایی به رویت نویسنده مسئول خواهد رسید.
4. پس از داوری در صورت عدم پذیرش، نتیجه به نویسنده مسئول اعلام شده و مقاله بایگانی می گردد، هیچکدام از مقالات رسیده به دفتر مجله، عودت داده نخواهد شد.
5. دفتر مجله از بررسی مقالات ارسالی بدون فرمت معذور است.
 6. برای چاپ مقاله در این مجله از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی گردد.
 7. در صورت چاپ مقاله به تعداد هر نویسنده 2 نسخه از مجله حاوی مقاله برای مؤلف مسئول ارسال خواهد شد.
 8. مقالات باید به زبان فارسی روان و با رعایت اصول نگارش مورد پذیرش این نشریه نوشته شده و از به کارگیری کلمات خارجی که معادل فارسی مناسب در زبان فارسی دارند اجتناب شود. 9. منابع فارسی مقاله باید به زبان انگلیسی ترجمه شده و به همراه اصل فارسی آنها ارسال گردد (درصورتیکه منبع فارسی است، لازم است که عنوان در کروشه نوشته شود و در انتهای جمله، کلمه Persian افزوده شود که مشخص شود اصل مقاله به زبان فارسی است).
 10. مقالات گزارش مورد/ گزارش سری (Case report/ Case Series) باید از نوادر علوم پزشکی یا عوارض بسیار کمیاب بیماریهای شایع و یا یافته ای جدید و دارای ارزش علمی و آموزشی و مشتمل بر قسمتهای زیر باشد: چکیده در کمتر از 125 کلمه شامل مقدمه، معرفی مورد ، نتیجه گیری و کلید واژهها (مطابق با MeSH ) است. (مقدمه: دلیل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آن را توضیح می دهد. معرفی مورد: شامل خلاصه ای از یافته های بالینی، نابهنجاریهای آزمایشگاهی مهم، روش درمان و نتیجه حاصله از درمان می باشد. نتیجه گیری: شامل خلاصه ای از یافته ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورد است). متن مقاله شامل مقدمه، شرح مورد ، بحث و نتیجه گیری و چکیده انگلیسی مشابه معادل فارسی آن می باشد.
11. مقالات مروری (Review Articles) که شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است صرفاً از نویسندگانی پذیرفته میشود که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوع خاص را دارند که با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته میشود و باید قسمتهای زیر را دارا باشد. چکیده مقاله مانند چکیده مقاله تحقیقی نوشته می شود و سقف تعداد کلمات آن تا 300 کلمه می باشد. (هدف: شامل هدف و منظور از مرور مقالات می باشد. در بخش روشها قسمت های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد منجمله؛
      -1 منابع اطلاعات یا داده ها: شامل ذکر منابع تحقیق است.
      -2 روشهای انتخابی برای مطالعه: که شامل تعداد مطالعات انجام شده و معیارهای انتخاب می باشد.
     -3 ترکیب مطالب و نتایج: که شامل جمع بندی اطلاعات و ارتباط میان جملات و یکپارچگی یافته ها و نتایج بدست آمده از مرور مقالات است. نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری اولیه و   کاربردهای بالینی از مطالب ارائه شده در مقاله مورد نظر می باشد. کلید واژهها نیز مطابق با MeSH نوشته می شوند). متن مقاله شامل مقدمه، روش بررسی، بحث، نتیجهگیری، چکیده انگلیسی مشابه چکیده فارسی آن و فهرست منابع است.
 12. متن کامل مقاله باید به زبان فارسی و در یک روی صفحه کاغذ A4 با فاصله یک سانتیمتر بین سطور تایپ شود و کل مقاله حداکثر از ده صفحه تجاوز ننماید. ضمناً ارسال چکیده لاتین مقاله که ترجمه دقیق چکیده فارسی بوده الزامی است.
 13. نسخه اصلی مقالات با استفاده از نرم افزار Word 2007 یا Word 2010 ، به صورت تک ستونی و ساده (بدون صفحه آرایی) نوشته شود، نوع و اندازه حروف برای زبان فارسی Zar 13 و برای زبان انگلیسی Times New Roman 12 باشد.
 14. نویسنده مسئول میبایست پنج نسخه (یک نسخه اصل، چهار نسخه کپی) از مقاله و تقاضای چاپ و مجوزهای لازم منجمله مجوزکمیته اخلاق(در صورت لزوم) را همراه با CD مربوطه به دفتر مجله ارسال نمایند. روشهای دیگر شامل ارسال ایمیل مدارک و مستندات فوق به نشانی پست الکترونیکی مجله و یا ارائه مقاله و مستندات آن در سایت رسمی مجله و انجام مراحل مختلف آن (طبق راهنمای ارسال) می باشد.
 15. مقاله تحقیقی (Original Articles) باید مشتمل بر صفحات و مطالب زیر باشد: صفحه عنوان باید: شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، درجه/مدرک و رشته تحصیلی، سمت و مرتبه علمی، محل خدمت (با ذکر کشور، شهر و سازمان)، آنها بعلاوه تاریخ و محل پژوهش، آدرس کامل پستی، شماره تلفن، دور نگار و پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله باشد. صفحه دوم: چکیده (حجم چکیده فارسی و لاتین بین 250-150 کلمه باشد) باید حاوی زمینه و هدف، مواد و روشها، یافتهها، نتیجهگیری و کلید واژهها باشد (کلید واژه ها باید به تعداد 3 تا 5 مورد بوده و مطابق با MeSH انتخاب گردند). در چکیده انگلیسی موارد فوق با معادلهای ذیل باید نوشته شود: Background & Aims, Materials & Methods, Results, Conclusion و Keywords. اجزای چکیده ساختار یافته شامل موارد زیر است: زمینه و هدف: شامل سوال اصلی و هدف از انجام مطالعه است. مواد و روشها: شامل روش (Design) مطالعه، نحوه نمونه گیری، مشخصات نمونه های شرکت کننده در مطالعه، محل انجام مطالعه و توضیح پیامد های مورد مطالعه است. یافته ها : شامل خلاصه اطلاعات و داده هاست. نتیجه گیری: شامل خلاصه ای از یافته ها و تفسیر و شرح آنهاست. بحث و نتیجه گیری ترجیحاً ساختاریافته باشد و در آن خلاصه ای از یافته ها، مقایسه یافته های مطالعه با نتایج مطالعات مشابه، نقاط قوت و ضعف مطالعه، توضیح کاربرد احتمالی نتایج برای ارائه خدمات و تحقیقات در آینده و نتیجه نهائی (Conclusion) توضیح داده شود. صفحه سوم و بعد از آن میبایست شامل مقدمه، مواد و روشها، یافتهها، بحث، نتیجهگیری، سپاسگزاری و فهرست منابع باشد. جداول و نمودارها باید بصورت سیاه و سفید، با کیفیت مطلوب و هر کدام در صفحات جداگانه با ذکر شماره مربوطه در متن مقاله تهیه شوند عکسهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشد. از ارائه جداول و نمودارها با فرمت عکس خودداری شود. از ارسال تصاویر و نمودارها بصورت سه بعدی خودداری شود. ابعاد تصاویر و نمودارها نباید از 8×12cm بیشتر باشد. فرمت تصاویر باید به صورت JPEG یا GIF باشد. فایل الکترنیکی مربوط به داده های تنظیم جداول و نمودارها و فایل تصاویر نیز بطور مجزا لازم است. در قسمت بحث به موراد ذیل دقت شود: ترجیحاً ساختار یافته باشد. بر روی جنبه های مهم و جدید مطالعه تاکید شود. داده ها یا دیگر موارد ارائه شده در مقدمه یا نتایج با جزئیات در قسمت بحث تکرار نشود. مروری بر مقالات در این بخش گنجانده شود و نتایج مطالعه با یافته های قبلی مقایسه گردد. نتایج حاصله با اهداف مطالعه منطبق باشد. فرضیه های جدید را بیان کند. پیشنهاد داشته باشد. تعبیر و تفسیر خود را از قسمت یافته ها توضیح دهد. یافته های بدست آمده با یافته های پیش بینی شده مقایسه شود. بخش نتیجه گیری نیز باید شامل نتیجه گیری نهایی باشد. در صورت استفاده از مخفف ها (Abbreviations) و علایم (Signs)، صرفا باید از موارد استاندارد و شناخته شده بهره گرفته شود. از مخفف ها و علایم در عنوان و چکیده خودداری شود. عبارت کامل هر مخفف در بار اول استفاده از آن در متن مقاله باید نوشته شود (در متن یا بصورت پاورقی). در قسمت سپاسگزاری (Acknowledgments) از کلیه افرادی که با کمک مالی و معنوی به نحوی در تهیه مطالب، طرح موضوع، اجرای پروژه مربوطه، همراهی در تحلیل و ویرایش مقاله (کمک فنی، نوشتاری و ...) نقش داشته اند، اما در فهرست نویسندگان نیستند، نام برده شده و قدردانی می شود. علت قدردانی از افراد و نقشی که آنها ایفاد نموده اند نیز می تواند به اختصار ذکر شود. در پایان این قسمت، متن زیر باید ارائه شود: «رضایت نامه کتبی از بیمار، مبنی بر انتشار این مقاله و کلیه تصاویر موجود در آن، گرفته شده است و نسخه آن در صورت نیاز در اختیار هیات تحریریه فصلنامه قرار خواهد گرفت.»
 16. مراکزی که بودجه اجرای پژوهش و تهیه مقاله را تامین نموده اند نیز باید در این بخش ذکر گردد. در صورتی که چند مرکز از پروژه تحقیقاتی مربوط به مقاله پشتیبانی نموده اند، لازم است که نام تمام آنها با درصد پوشش و نقش هر کدام در به انجام رساندن پژوهش و چاپ مقاله ذکر شود.
 17. روش نگارش مقالات در این مجله بر مبنای اصول نگارش مقالات زیست-پزشکی که بر اساس مصوبه کمیته بین المللی سر دبیران مجلات علوم پزشکی در ونکوور کانادا به تصویب رسیده میباشد. 18. ترتیب شمارهگذاری منابع بایستی به ترتیب استفاده در متن مقاله باشد و بر اساس دستورالعمل Vancouver تنظیم گردند. تعداد نویسندگان هر منبع، تا شش نویسنده و بقیه با et al. نوشته شود. ساده ترین، مناسب ترین و به صرفه ترین راه رفرنس دهی صحیح انواع مستندات علمی برای یک مقاله، استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع همانند End Note و یا Reference Manager می باشد. مسئولیت ها و الزامات اخلاقی: اظهارات و نشریات بیان شده در مجله «دانشنامه صارم» صرفا منعکس کننده دیدگاههای نویسندگان و همکاران است. نتایج مطالعات چاپ شده نیز محصول پژوهش نویسندگان مقالات بوده که توسط هیات داوران مجله مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است و صحت داده های ارائه شده نیز بر عهده نویسنده/نویسندگان است که در تقاضای چاپ مقاله صراحتا توسط آنان اشاره شده است، لذا این مجله سلب مسئولیت خود نسبت به صدمات شخصی و یا مالی ناشی از ایده ها، محصولات و موارد اشاره شده در مقالات را اعلام می دارد. مسئولیت علمی، اخلاقی و حقوقی مقالات چاپ شده بر عهده نویسنده (گان) مقاله است. دفتر مجله در رد، اصلاح و ویرایش مقالات چاپ شده آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهدشد. با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، باید به دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد. مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده مسئول میباشد. نویسنده مسئول مقاله باید مشخص شود و همراه مقاله آدرس، تلفن و Email خود را ارسال نماید. اطلاعات هویتی بیماران نباید در نوشتهها و عکسها منعکس شود پوشاندن چشمها و بخشهایی از بدن بیمار که نشانگر هویت آنها است الزامی است (مطابق با معاهده هلسینکی). در صورت استناد مقاله به مشاهدات منتشر نشده دیگران، الزامی است که توسط نویسنده (ها)ی مقاله، مجوزهای لازم کسب شده باشند. (کسب اجازه از ناشر اصلی و نویسنده (ها)) بعلاوه اینکه نام (یا حرف اول نام) و نام خانوادگی افراد مورد استناد باید در متن ذکر شده باشد. استفاده از روشها، پروسیجرها، آمار و ارقام و جداول و یا تصاویر باید با ارجاع همراه باشد. اگر جدول و یا اعداد و ارقامی قبلا توسط خود نویسنده/نویسندگان در جایی دیگر چاپ شده باشد، لازم است که به آن ارجاع داده شود. استفاده از نتایج منتشر شده قبلی در مقاله ارسالی لازم است در بخش تقاضانامه چاپ مقاله اشاره شده باشد. اگر مطالعه شامل آزمایش بر روی حیوانات زنده باشد، نویسنده (ها) باید شواهدی دال بر اینکه مطالعه مطابق با دستورالعمل های اخلاقی انجام شده را ارائه دهند. اگر مطالعه بر روی انسان صورت گرفته، نویسنده (ها) باید مجوز کمیته اخلاق مربوطه به همراه رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در مطالعه را ارائه دهند. برای کلیه محققان، لازم است که اصول مندرج در اعلامیه هلسینکی را رعایت نموده و نکات مورد توجه در بیانیه های اخلاق مربوطه (منطقه ای) را ذکر نمایند.


کلیدواژه ها: راهنمای نويسندگان | راهنمای نگارش مقاله |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1190 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی دانشنامه صارم در طب باروری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Sarem Journal of Reproductive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb